Over Atlantis Coaching

Atlantis Coaching

Atlantis Coaching heeft als missie schoolleiders d.m.v. coaching te helpen hun leiderschap te optimaliseren. Hierbij is zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling aan de orde. Anneke Veerbeek begeleidt en ondersteunt je vanuit een verbinding tussen hoofd, hart en handen. Met respect voor wie je bent en wilt zijn.  Ze luistert ook tussen de regels door, vraagt door en draagt waar wenselijk meerdere oplossingen aan, maar de keuze is altijd aan jou. Jij bepaalt wat het beste bij jou en of je school past. Zij werkt als expert vanuit haar brede kennis en ervaring als coach, docent, (interim)-manager, directeur en lid Centrale Directie in zowel MBO als VO, maar ook vanuit haar inspiratie en motivatie.

Atlantis

De naam Atlantis Coaching komt van het mythische eiland Atlantis. Plato schreef er onder andere over. Hij beschreef het als een paradijselijke plek, waar alle bewoners in volstrekte harmonie met elkaar samenleefden:

Hun hart was in alle opzichten gericht op waarheid en edelmoedigheid, en zij stonden zachtmoedig en wijs tegenover elkaar in de altijd wisselende omstandigheden. 

Laten wij in deze tijd zachtmoedig en wijs tegenover, maar vooral naast elkaar staan in de altijd wisselende omstandigheden. In harmonie met elkaar samenleven en samenwerken in het belang van ons aardebewoners. Dat is mijn wens en streven.

Over Anneke Veerbeek

Anneke Veerbeek: “In het gezin waarin ik ben opgegroeid had ik een leidende rol als oudste van vijf. In mijn familie zit onderwijs in het bloed. Ook in het mijne. In het onderwijs ben ik op mijn plek, daaraan wilde en wil ik mijn talenten inzetten om de wereld een fijne leerplek te maken. Als kind kreeg ik al veel verantwoordelijkheid. Mijn oudste broer accepteerde destijds mijn inbreng vaak niet. Wij tweeën hebben in onze jeugd veel ruzie gemaakt. Blijkbaar is dat ergens goed voor geweest, want ik zie in een complexe of conflictsituatie nu vrij snel oplossingsrichtingen. Ik voel aan wat ruimte geeft en waar de behoefte van mijn gesprekspartner(s) ligt en waar die van andere betrokken partijen ligt. Als ik adviezen geef, bieden die altijd ruimte voor keuzes. Wie zelf – bijvoorbeeld met mijn ondersteuning – tot een oplossing komt, zal daar met hart en ziel achter staan en moedig aan de slag gaan en daarvan weer leren.

Vrouw als leider

Na jaren lesgeven, wilde ik graag een leidinggevende functie binnen het onderwijs. Ik heb zelf ervaren hoe lastig het kan zijn zo’n ‘onbescheiden’ vraag te stellen. Vrouwen waren en zijn soms onzeker over hun groeimogelijkheden. Ik heb ervaren dat wie uitkomt voor zijn of haar ambities, persoonlijke en professionele groei wenst. Ik coach dan ook graag mannen en vrouwen die op zoek zijn naar verdere groei.

Vrouwen die eenmaal een leidinggevende functie hebben in het onderwijs, zullen misschien merken dat ze de enige vrouw in deze functie binnen hun school zijn. De organisatie is meestal nog opgezet door mannen. De dagelijkse gang van zaken gaat vaak op een ‘mannenmanier’, wat dat ook mag zijn. Dat heeft voordelen en uitdagingen. Een voordeel voor vrouwen is dat zij evenwicht kunnen brengen door de focus te verleggen. Zelf hoorde ik vaak dat ik het menselijk aspect toevoegde aan een discussie of gesprek. Het is voor vrouwen aan de top een uitdaging om op eigen passende wijze in te spelen op een routine die al bestaat. Voor mannen om ook hun zachtere aspecten aandacht te geven en te tonen. U kunt leren uw eigen inbreng op een effectieve manier voor het voetlicht te brengen. Zo kunt u de leider worden die u wilt zijn.

Je hoeft het niet alleen te doen

De boodschap van mijn vader in een spannende periode in mijn leven was: ‘Je hoeft het niet alleen te doen’. Die zin is me altijd bijgebleven. Het is mijn motto geworden. Dit inzicht heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik zelf coach werd. Ik wil mijn levenservaring en kennis van leiderschap in het onderwijs graag doorgeven aan mensen die ernaar op zoek zijn. Zodat ook jij persoonlijk en professioneel verder groeit in wijsheid en inzicht.

Kennis,opleiding en ervaring

In het VO en MBO-onderwijs heb ik een berg aan ervaring opgedaan.  Het helpen groeien van mensen is mijn passie. Mijn kracht is oordeelvrij kunnen luisteren, goede vragen stellen. Ook: uitnodigen tot reflectie en het waar wenselijk overbrengen van kennis en advies. Dit doe ik met hoofd, hart en ziel. En soms ook met mijn handen. Ik heb ervaring als:

   • DocentAnneke Veerbeek Atlantis Coaching
   • Directeur in het Middelbaar Beroeps Onderwijs
   • Lid Centrale Directie in het Voortgezet Onderwijs
   • Bestuurslid van diverse organisaties
   • Coach en interim manager

Mijn kwalificaties:

   • Post-Bachelor Coaching en Begeleiding (NCOI)
   • Master Management of Education (Tias Nimbas)
   • Leiderschapscursussen (Focus)
   • Masterclasses (Tias Nimbas, AOG)
   • 2e en 1e graads Duits (Fontys Tiburg)

Daarnaast heb ik veel levenservaring mogen opdoen, die goed van pas komt in dit mooie werk.

Een stukje meelopen, coachen en dan weer loslaten wanneer je zelf weer verder kunt. Dat is het werk waar ik goed in ben en gelukkig van wordt: coachen zodat je in je kracht staat. In je innerlijke kracht. Ondersteunen in professionele en persoonlijk leiderschap. In inzicht krijgen in jezelf en de ander zodat optimale communicatie en samenwerking ontstaat. Je krijgt meer (zelf)inzicht waardoor je gedrag, keuzes en resultaten zullen verbeteren. Ik kan je van harte aanbevelen coaching te nemen. Ik heb zelf in mijn werkzame leven regelmatig coaching gevraagd en heb daarbij veel geleerd.

Registratie: Ik ben als coach aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, met als lidmaatschapsnummer 10174. Ik werk volgens een ethische gedragscode.

Privacy Statement:

Atlantis Coaching Atlantis Coaching, gevestigd aan Graaf van Rechterenweg 51B 6861BP Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.atlantis-coaching.com Graaf van Rechterenweg 51B 6861BP Oosterbeek 0653461757

Webreus is de Functionaris Gegevensbescherming van Atlantis Coaching Hij/zij is te bereiken via info@webreus.nl

Atlantis Coaching verwerkt je  persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atlantis-coaching.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Atlantis Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Atlantis Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Atlantis Coaching neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atlantis Coaching) tussen zit. Atlantis Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Atlantis Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Atlantis Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atlantis Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Atlantis Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Atlantis Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@atlantis-coaching.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Atlantis Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Atlantis Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atlantis-coaching.com. Atlantis Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 Atlantis Coaching voor adequate coaching van leiders in het onderwijs. 

Comments are closed.